Why Do I Need to Periodically Set the Zero Offset?